fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Aanmelding bij Open Gym
Wanneer u lid wordt bij Open Gym is dat na het verstrijken van de overeengekomen lidmaatschapsperiode voor onbepaalde tijd, het contract kan binnen de gekozen contracttermijn niet worden beëindigd. De contracttermijn bestaat uit periodes van 4 weken.

 

Artikel 2 Opzegging bij Open Gym
Na afloop van de overeengekomen lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd met periodes van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal een week voordat de volgende periode begint. Indien u niet tijdig, schriftelijk, opzegt wordt het lidmaatschap automatisch nog één periode verlengt.


Artikel 3 Betaling
Lidmaatschapsgelden dienen vóór het begin van de nieuwe betalingstermijn te worden voldaan via automatische incasso. Open Gym is gerechtigd het tarief tussentijds te wijzigen op grond van de landelijke economische ontwikkelingen. Voor elke stornering die plaats vindt is Open Gym gerechtigd een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Bij gebreke van (tijdige) betaling is Open Gym gerechtigd om 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.


Artikel 4 Deactivering/vakantie
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten geboden door Open Gym gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren.
Open Gym biedt de mogelijkheid tot het pauzeren van het lidmaatschap een periode van 4 weken per product. Tijdens deze periode bent u geen lidmaatschapsgeld verschuldigd. Wanneer abonnement voor een betaalperiode wordt gepauzeerd, wordt de volgende betaaldatum verschoven en, indien van toepassing, ook de einddatum van het contract.


Artikel 5 Lidmaatschap en legitimatie
Bij het afsluiten van het lidmaatschap bent u verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 6 Openingstijden
Open Gym is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Open Gym het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten. U bent verplicht vóór sluitingstijd het pand te hebben verlaten.


Artikel 7 Kleding/textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.


Artikel 8 Materiaalgebruik
Ter beschikking gestelde materiaal moet op een correcte manier worden gebruikt. Materialen worden na gebruik opgeruimd en terug gelegd voor de volgende gebruikers. Schade door verkeerd gebruik kan worden verhaald.


Artikel 9 Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Open Gym geschiedt geheel voor eigen risico. Open Gym wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen.


Artikel 10 Conformering overeenkomst
De lidmaatschaphouder/ster verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Open Gym opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Open Gym is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door Open Gym te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.


Artikel 11 Intellectueel eigendom
De programma’s die gebruikt worden zijn intellectueel eigendom van Open Gym. Gebruik ervan buiten de Open Gym faciliteiten, verspreiding en delen met derden is niet toegestaan.


Artikel 12 Geldigheid producten
Abonnementen zijn geldig voor de afgesproken periode met stilzwijgende verlenging van 4 weken tot wederopzegging. Losse producten, zoals strippenkaarten en personal training, blijven maximaal een jaar geldig na afname.


Artikel 13 Planning lessen
Om te kunnen trainen maakt Open Gym gebruik van ‘Trainin’. Aanmelden voor lessen en (personal) trainingen gebeurt via de applicatie van Trainin. Aanwezigheid bij aanmelding is verplicht. Afmelden kan tot 2 uur van tevoren bij groepslessen en 24 uur van tevoren bij personal training (1 op 1). Bij het niet op komen dagen verliest de klant een zogenaamde credit en bij een onbeperkt abonnement wordt een losse les extra in rekening gebracht.


Artikel 14 Overige bepalingen
Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Open Gym beoordeeld en beslist.